Posts






9 Keys

9 Keys
është një program për PC me sistem Windows, që lehtëson përdorimin e tastierës për personat me aftësi të kufizuara. Ky program kthen numrat e tastierës (NumPed) në një tastier të vogël që ka gërma dhe numra.

PC Braille Keyboard
është një program për PC me sistem Windows, që lehtëson përdorimin e tastierës për personat me aftësi të kufizuara. Ky program kthen tasiterë e kompjuterit në tasiterë Brail me 6 pika. .

9 Keys







logo

eklips.al accessibility

Image
9 Keys Home 9 Keys PC braille Keyboard Contact 9 Keys is a program for Windows PCs that facilitates the use of keyboards for people with disabilities. This program turns the numeric keypad (NumPed) into a small keyboard that has letters and numbers. Learn more ! PC Braille Keyboard is a program for Windows PCs that facilitates the use of the keyboard for people with disabilities. This program turns computer keyboard into 6-dot braille keyboard. Learn more ! Language AL